INSTALLATION AT SPS-X5 

9/07/2003

IM001130.JPG (771544 bytes) IM001131.JPG (754712 bytes) IM001132.JPG (751837 bytes) IM001133.JPG (808822 bytes)
IM001134.JPG (691112 bytes) IM001135.JPG (694124 bytes) IM001136.JPG (679659 bytes) IM001137.JPG (757650 bytes)
IM001138.JPG (704159 bytes) DSC00047.JPG (906403 bytes) IM001139.JPG (573533 bytes) DSC00048.JPG (890490 bytes)
IM001140.JPG (600222 bytes) IM001141.JPG (598614 bytes) DSC00049.JPG (879273 bytes)

 

8/08/2003

IM001174.JPG (732507 bytes) IM001175.JPG (645360 bytes) IM001176.JPG (705935 bytes) IM001177.JPG (581110 bytes)
IM001178.JPG (638770 bytes) IM001179.JPG (720906 bytes) IM001180.JPG (803546 bytes) IM001181.JPG (775508 bytes)
IM001182.JPG (775644 bytes) IM001183.JPG (562440 bytes)